Het CCS-Cleaning pakket bestaat uit de volgende standaardmodules:

a. Module ALGEMEEN

- programmabesturing
- programmabeveiliging
- printgenerator
- schermlay-out
- meerdere bedrijven

Al deze onderdelen dienen om - in de regel éénmalig - het pakket te laten beantwoorden aan de specifieke vereisten voor uw bedrijf, zodat er als het ware sprake is van maatprogrammatuur
Speciale aandacht is besteed aan een absoluut waterdichte beveiliging, zodat het onbevoegden volstrekt onmogelijk is in de afgeschermde verwerkingen te komen.

.b. Module FINANCIEEL

- debiteurenadministratie
- crediteurenadministratie
- grootboek
- dagboeken

Bij deze module is onder meer rekening gehouden met budgetten en kostenplaatsen. De verslaglegging is uitermate veelzijdig, zodat er financiële overzichten op ieder denkbaar niveau beschikbaar zijn.

c. Module LOON EN SALARIS

- periodieke loonverwerking
- urenadministratie per personeelslid per project
- koppeling tekst aan personeelstamgegevens
- onbeperkt aantal belaste en onbelaste toeslagen
- loonberekening
bruto --> netto
netto --> bruto
•  automatische betaling via telebanking
•  automatisch doorboeken naar
--> projectadministratie
--> financiële administratie

Vanuit deze onderdelen worden de stamgegevens van personeelsleden onderhouden. In de loonverwerkings-programma's zijn uiteraard de bepalingen van de CAO voor het O.S.B. verwerkt. Deze worden, zodra daartoe behoefte ontstaat, geactualiseerd.

Schematisch weergegeven:

personeelslid

 


projecten

 

personeelslid 1 werkt op project A, B en E
personeelslid 2 werkt op project D en G
personeelslid 3 werkt op project E, F, H en I

d. Module FACTURERING

- contractwerk
- glazenwaswerkzaamheden
- extra opdrachten
- verzamelfacturering
- automatisch doorboeken naar
--> financiële administratie
--> projectadministratie
- acceptgirokaarten printen
- onderverdeling in afdelingen mogelijk


De facturering is zo flexibel mogelijk gemaakt, waardoor u met een door uzelf bepaalde frequentie kunt factureren. De mogelijkheid tot gebruik van kortingen of toeslagen (credietbeperking) is ruimschoots aanwezig.

e.Module PROJECTADMINISTRATIE

- begroting per project
- periodieke nacalculatie
- cumulatieve nacalculatie
- planning nacalculatie
- vorig jaar
- calculatie op 3 niveaus
- rendementsoverzicht
- resultatenoverzicht


Het bijhouden van de projectadministratie geschiedt grotendeels automatisch omdat mutaties vanuit andere modules bij doorboeking in de projectadministratie worden verwerkt. Deze module is van wezenlijk belang voor een optimale kostenbewaking en voor het exact aangeven van het behaalde rendement per project, per rayon of per bedrijf.f. Module MATERIAALDISTRIBUTIE

- materiaalregistratie
- materiaalbeheer
- voorraadbeheer
- inkoopadministratie
- automatische doorboeking naar projectadministratie en financiële administratie


Binnen deze module worden ingekochte materialen doorverdeeld naar de diverse projecten. De mogelijkheid bestaat artikeloverzichten, artikelvoorraden en bestellijsten te produceren. Door gebruik te maken van een minimumvoorraad is het mogelijk effectief voorraadbeheer te plegen.g. Module WERKORDERADMINISTRATIE

- planbord
- wekelijks af te drukken werkorders
- incidentele werkorders
- meerdere bonnen per projekt
- totaaloverzicht over 5 of 13 weken
- automatische doornummering bonnen


Deze module is zeer nauw verwant aan de projectadministratie en dient in feite als logistisch planbord voor het bedrijf. Werkorderbonnen kunnen in iedere gewenste frequentie worden geproduceerd.h. Submodule UITZENDKRACHTEN

- boeken uitzendkrachten met automatisch doorboeken naar financiële- en projectadministratie